Szczegółowe warunku gwarancji na produkty Cotec


§1. Postanowienia Ogólne    
1. ADOT Sp. z o.o.  (zwany  dalej:  „gwarantem”)  udziela  trzyletniej gwarancji na swoje produkty tzn. meble dla kotów i  ich części składowe: kolumny do drapania, elementy drewniane,  połączenia  elementów  oraz  tapicerkę  obiciową.  Niniejsza  gwarancja  ma  zastosowanie  tylko  w  odniesieniu  do  użytku  niekomercyjnego.
2. Gwarancją  objęte  są  wady  technologiczne  ujawnione  podczas  użytkowania  mebli,  w  szczególności:  odbarwienia,  łuszczenie  się powierzchni, rozwarstwienia, wypaczenia, odkształcenia, nie  będące skutkiem zalania lub nadmiernej wilgotności; pęknięcia  elementów metalowych nie wynikających z winy użytkownika;  pęknięcia  powstałe  w  wyniku  naprężeń  lub  innych  wad  materiałów,  nie  będące  skutkiem  użycia  nadmiernej  siły  lub  przeciążenia.
3. Gwarancja rozpoczyna się w dniu wystawienia dowodu zakupu  (paragonu  lub  faktury  VAT)  lub  wydania  dokumentu  gwarancyjnego.  Prosimy  o  zachowanie  dokumentów  umożliwiających określenie okresu gwarancji.    4. Gwarancja  ta  nie  dotyczy,  gdy  meble  lub  elementy  uzupełniające są̨ użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

§2. Wady nieobjęte gwarancją
1. Gwarancji  nie  podlegają  rzeczy,  które  użytkowane  były  w  sposób niezgodny z Warunkami Użytkowania Mebli oraz z ich  przeznaczeniem.
2. Gwarancji nie podlegają wady będące skutkiem niewłaściwego  użytkowania  mebli,  m.in.  zniszczenia  elementów  drewnianych  oraz  tapicerki  spowodowane  intensywnym  drapaniem  przez  kota  oraz  wynikłe  na  skutek  negatywnych  czynników  zewnętrznych,  do  których  zaliczyć  można:  uszkodzenia  mechaniczne  (uderzenia,  otarcia,  itp.),  długotrwały  kontakt  z  wilgocią/wodą  (zalanie),  poddawanie  produktu  na  działanie  niskich  temperatur  (poniżej  +15  ̊C),  poddawanie  produktu  na  działanie  wysokich  temperatur  (powyżej  +30  ̊C),  niewłaściwa  konserwacja  (np.  użycie  silnych  środków  chemicznych  lub  preparatów  czyszczących  niezgodnie  z  ich  przeznaczeniem),  brak  konserwacji  (np.  trwałe  zabrudzenia,  niedokręcenie  poluzowanej  śruby),  bezpośrednie  zetknięcie  z  ogniem  lub  kontakt  z  silnie  rozgrzanym  przedmiotem,  nadmierne  przeciążenia (również stawanie lub siadanie na drapaku).
3. Gwarancja  nie  obejmuje  przeróbek  lub  rozbudowy  mebli  dla  kotów  wykonanych  z  zastosowaniem  podzespołów  lub  materiałów nie nabytych w firmie ADOT Sp. z o.o..
4. Gwarancja  nie  obejmuje  właściwości  charakterystycznych  użytych  materiałów  (np.  w  przypadku  drewna  lub  okleiny  naturalnej gwarancja nie obejmuje ich usłojenia, zróżnicowania  struktury  lub  naturalnych  przebarwień,  a  także  niewielkich  rozbieżności  kolorystycznych  w  stosunku  do  prezentowanych  prototypów)  oraz  zmian  spowodowanych  normalnym  zużywaniem się materiałów. 

§3. Obowiązki gwaranta
1. Gwarant  zobowiązany  jest  do  udzielenia  odpowiedzi  na  reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
2. Gwarant  zobowiązuje  się  do  usunięcia  wady  Produktu  ujawnionej w okresie gwarancyjnym w terminie:
3. do  14  dni  od  daty  uznania  reklamacji,  w  przypadku  gdy  naprawa  nie  wymaga  wymiany  elementów  konstrukcyjnych  produktu,
4. do  30  dni  od  daty  uznania  reklamacji,  w  przypadku  gdy  naprawa  wymaga  wymiany  elementów  konstrukcyjnych  produktu.
5. W  przypadku  wystąpienia  czynników  niezależnych  od  Gwaranta  uniemożliwiających  zrealizowanie  reklamacji  zgodnie z postanowieniami działu 3 ust. 2 termin usunięcia wad  może  ulec  wydłużeniu.  W  tej  sytuacji  termin  zostanie  uzgodniony  indywidualnie.  Wszelkie  dodatkowe  uzgodnienia  wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Gwarant  zapewnia  wymianę  zakupionego  produktu  lub  jego  części jedynie w przypadku stwierdzenia wad niemożliwych do  usunięcia.
7. Gwarant przewiduje możliwość udzielenia upustu cenowego od  ceny netto adekwatnego do stwierdzonej wady. Wada, na którą  został  udzielony  upust,  zostaje  z  dniem  jego  udzielenia  wyłączona z Gwarancji.
8. W  każdym  przypadku  Gwarant  może  zwolnić  się  od  obowiązków  wynikających  z  gwarancji  poprzez  zapłatę  Kupującemu kwoty w wysokości równej cenie uiszczonej przez  Kupującego  za  Produkt  dotknięty  wadą  objętą  gwarancją.  W  takim  przypadku  Produkt  dotknięty  wadą  podlega  zwrotowi  Gwarantowi.
9. W  przypadku  wprowadzenia  w  okresie  trwania  Gwarancji,  zmian  konstrukcyjnych/kolorystycznych  poszczególnych  elementów składowych Produktu (tapicerka, wykładzina, odcień  lakieru,  system  łączenia  elementów),  Gwarant  zastrzega  sobie  prawo  do  zastąpienia  elementu  wymagającego  naprawy  lub  wymiany  w  ramach  gwarancji  innym  dostępnym  elementem  o  tożsamej bądź podobnej funkcji. 

§4. Informacje dodatkowe 
1. Gwarant wykonuje swoje obowiązki w terminie 14 dni zgodnie  z trybem przewidzianym w Art. 580 Kodeksu cywilnego.
2. Gwarant  zobowiązuje  się  dołożyć  starań,  aby  wszelkie  spory  wynikające  z  niniejszej  Gwarancji  były  rozstrzygane  polubownie.
3. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza  uprawnień  Kupującego  wynikających z niezgodności towaru z umową, o których mowa  w  ustawie  z  27  lipca  2002  r.  O  szczególnych  warunkach  sprzedaży  konsumenckiej  oraz  o  zmianie  Kodeksu  Cywilnego  (Dz.  U.  Nr  141,  poz.  1176  ze  zm.)  ani  innych  uprawnień  konsumenta  wynikających  z  powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa.