>>Regulamin Sklepu Internetowego – obowiązujący  do 29.11.2021<<

Regulamin sklepu - obowiązujący od 30.11.2021:

Warunki i zasady sprzedaży w Sklepie Internetowym Cotec.pet

§ 1. Dane firmy

Właścicielem Sklepu Internetowego Cotec.pet działającego pod adresem http://cotec.pet 
jest: ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443512386 zwany dalej: „Sprzedającym”.

Adres korespondencyjny oraz adres do wysyłania zwrotów i reklamacji: ADOT Sp. z o.o., 
ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, adres e-mail: 
[email protected]

§ 2. Postanowienie wstępne

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów, Konsumentów-Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość 
za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 3. Definicje

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedający - ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443512386.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Przedsiębiorca – Konsument – klient, który jest osobą fizyczną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonujący zakupu Produktu w Sklepie Internetowym, który 
nie jest związany bezpośrednio z przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiIDG.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), 
bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.cotec.pet

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów 
do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego 
rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta założenia konta i tym samym zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

§ 4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Produkty, niezbędna są:

- urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet i najnowszą przeglądarką internetową (typu Safari, Chrome, Microsoft Edge, Firefox), z włączoną obsługą języka Javascript;

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

- włączona obsługa plików cookies.

§ 5. Dokonywanie transakcji

Klient może złożyć zamówienie poprzez Sklep Internetowy Cotec.pet lub wysłać je na adres 
e-mail: [email protected]. Dane kontaktowe Sklepu Internetowego znajdują się na stronie https://cotec.pet/kontakt.

W celu złożenia zamówienia przez Sklep Internetowy należy wybrać Produkt/y będący/e przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”

Składanie zamówień w Sklepie Internetowym może się odbywać na dwa sposoby:

- jako gość (bez konieczności zakładania Konta w Sklepie Internetowym)

lub

- po zalogowaniu się do serwisu Cotec.pet. w przypadku założenia Konta w Sklepie Internetowym.

Założenie Konta w Sklepie Internetowym wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji.

Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia jako gość należy wypełnić ręcznie w Formularzu Zamówienia dane osobowe Klienta, numeru telefonu oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz wskazać dane adresowe do faktury, jeżeli są inne niż adres dostawy.

W kolejnym kroku w Formularzu zamówienia należy wskazać rodzaj dostawy i formę płatności.

Klient, po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w Formularzu Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, zawiera umowę sprzedaży na odległość 
ze Sprzedającym.

Ceny wyrażone są w PLN, EUR lub USD są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów są wiążące w momencie składania przez Klienta zamówienia. W przypadku, gdy Klientowi przysługuje rabat/upust, system może automatycznie (po zalogowaniu Klienta) przeliczyć ceny towarów, zgodnie z wysokością danego rabatu.

Sprzedający korzysta z szczególnej procedury One Stop Shop w ramach Unii Europejskiej i uznaje stawki VAT kraju, do którego zamówienie jest wysyłane. W przypadku zamówień składanych 
z wysyłką do kraju spoza UE stawka VAT będzie wynosić 0%, jednak Klient musi liczyć 
się z naliczeniem opłat celnych w kraju docelowym (np. podatek i cło). Klient jest zobowiązany 
do zapoznania się z prawem importu kraju, do którego zamawia Produkty ze Sklepu Internetowego. Sprzedający nie pokrywa ewentualnych opłat nałożonych przez urząd celny kraju docelowego.

Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki, a jeżeli takowe istnieją ich ciężar spoczywa 
na Kliencie. Koszty wysyłki uzależnione są od łącznej wartości produktów i kraju dostawy. Sprzedający może również oferować bezpłatne dostawy według określonych kryteriów.

W przypadku przedpłaty termin zapłaty wynosi 5 dni od momentu złożenia zamówienia. 
Po przekroczeniu tego terminu zamówienie może zostać automatycznie anulowane.

Produkty prezentowane w cenach promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów 
lub zakończenia promocji.

W Sklepie Internetowym Cotec.pet dostępne są następujące formy płatności:

- płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze (wyłącznie przy wysyłkach na terenie Polski),

- płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata),

- płatność elektroniczna/kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tpay.com (tylko w Polsce), Stripe.com lub PayPal.com (przedpłata).

Płatności elektroniczne są obsługiwane przez:

- spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcina 73/6, 
kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności 
za zamówienie.

- Stripe Payments Europe, Limited (The One Building 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Ireland).

- PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), („firma PayPal”).

§ 6. Dane osobowe w sklepie internetowym

Administratorem Danych Osobowych jest: ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443512386, adres e-mail: [email protected]zwany dalej: „Sprzedającym”.

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, która stanowi część niniejszego Regulaminu

§ 7. Realizacja dostawy lub odbiór zamówionych towarów

Zamówiony Produkt może być dostarczony na adres podany przez Klienta, lub odebrany osobiście pod adresem ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec. Dostawy 
do Klienta realizowane są kurierem.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

- w pierwszym dniu roboczym od momentu złożenia zamówienia, w przypadku wybranej płatność przy odbiorze;

- w pierwszym dniu roboczym od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedającego, 
w przypadku wybranej przedpłaty przelewem lub kartą płatniczą.

Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od dostępności produktów, podanej w opisie Produktu. Termin wysyłki zamówienia, w przypadku dostępności przedmiotu zamówienia w magazynie wynosi do 10 dni roboczych. W przypadku braku dostępności Produktu w magazynie termin realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Termin dostępności Produktu podany jest w Dniach Roboczych i liczony jest od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Jeżeli dany Produkt nie jest dostępny w zamówionej ilości, Sklep Internatowy poinformuje o tym Klienta przed upływem terminu dostępności. W przypadku niedostępności Produktu czas realizacji może się wydłużyć, lub realizacja może być niemożliwa. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, wprowadzić zmiany 
w produktach, lub odstąpić od umowy.

Produkty dostarczane są bez wad, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej

§ 8. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym może bez podania przyczyn odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od dnia wydania rzeczy, zgodnie 
z zapisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Prawo to nie przysługuje 
w przypadku rzeczy nieprefabrykowanych i wykonanych według specyfikacji konsumenta.

Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może zrezygnować z zamówienia składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku 
do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

W przypadku rezygnacji z zakupu Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument jest zobowiązany odesłać Produkt w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania do sklepu na adres: 
ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego Produktu ponosi Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument. W przypadku zwrotu Produktów bardzo dużych lub ciężkich 
o dużej masie lub wymiarach przekraczających gabaryty paczek, koszt zwrotu może być wyższy niż cena standardowej paczki pocztowej.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi/ Przedsiębiorcy-Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę-Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorcę-Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba 
że Konsument/Przedsiębiorca-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu 
z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument/ Przedsiębiorca-Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, 
jeśli Konsument/ Przedsiębiorca-Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą wymienioną w pierwszym akapicie niniejszego paragrafu.

Do pobrania: FORMULARZ ZWROTU TOWARU

§ 9. Reklamacje

W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta: 
ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec. Biuro czynne: poniedziałek - piątek, 
w godzinach 8-16, tel. +48 600 994 312, e-mail: [email protected].

W przypadku reklamowania przez Klienta Produktu Sklep Internetowy rozpatrując reklamację może zażądać dostarczenia przez Klienta reklamowanego Produktu do magazynu sklepu mieszczącego się pod adresem: ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec 
wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

Sklep Internetowy w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia 
i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

Do pobrania: FORMULARZ REKLAMACYJNY

§ 10. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji zamówień Sklep Internetowy będzie się starał rozstrzygać z Klientami polubownie.

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Właściwość sądu regulują stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego.

Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z Umowy Sprzedaży mogą być rozwiązywane przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o procedurach zgłaszania i rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Konsumenci/Instytucje Konsumenckie/Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełnień niniejszego regulaminu w celu dostosowania się do przepisów prawa lub zmieniających się wymogów naszej działalności. Wszelkie zmiany będą obowiązywały po upływie 14 dni od opublikowania informacji o zmianach na naszej stronie internetowej. O zmianach zostaną Państwo powiadomieni e-mailem przesłanym na adres wskazany przez Państwa dla celów kontaktowych na Państwa Koncie. Wszelkie zmiany nie mają wpływu na prawa nabyte przez Państwa na podstawie poprzednio obowiązującego Regulaminu. W wypadku braku akceptacji zmian Regulaminu powinni Państwo zaprzestać korzystania z niniejszego Sklepu Internetowego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2021