POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązuje od 01.11.2021 r.
Polityka Prywatności – obowiązująca do 31.10.2021

Wprowadzenie

Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym Cotec.pet w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje 
w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Wszelkie modyfikacje obowiązującej polityki prywatności publikowane są na naszej stronie internetowej 
www.cotec.pet.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest ADOT Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowiec 41-200, ul. Partyzantów 11, NIP 6443512386, email: [email protected], tel. +48 600994312 zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedającym.

Administrator kontroluje i przetwarza Twoje dane osobowe jako użytkownika Sklepu Internetowego oraz dokłada wszelkich starań, aby chronić ich prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwane dalej „RODO”.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności 
i rozpoczynające się dużą literą (np. Klient, Sprzedający, Sklep Internetowy,) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie Sklepu Internetowego

W jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i do czego są wykorzystywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe jako użytkownika Sklepu Internetowego zbieramy w momencie:

 1. założenia konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia osobistego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. 
  a RODO).

Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na to, że będziemy ich używać aby spełnić nasze zobowiązania względem Ciebie oraz dostarczyć Tobie usługi, których oczekujesz. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Powołujemy się na prawnie uzasadniony interes, którym jest:

 1. Utworzenie osobistego konta na stronie Cotec.pet (np. Twoje imię i nazwisko; adres e-mail)

 2. Przetwarzanie zamówień w naszym systemie usług internetowych (np. Twoje imię i nazwisko; adres e-mail; adres pocztowy: kod pocztowy, miejscowość, ulica, kraj; data urodzenia; dane konta bankowego)

 3. Wysyłanie ofert marketingowych, takich jak newslettery i katalogi (np. Twój adres e-mail; imię i nazwisko; adres pocztowy: kod pocztowy, miejscowość, ulica, kraj)

 4. Kontakt w wypadku trudności z dostarczeniem zamówienia (np. numer telefonu; adres pocztowy: kod pocztowy, miejscowość, ulica, kraj)

 5. Udzielanie odpowiedzi na pytania oraz informowania o nowych bądź zmodyfikowanych usługach (np. Twój adres e-mail)

 6. Powiadamianie zwycięzców konkursów internetowych (np. Twój adres e-mail; imię 
  i nazwisko; adres pocztowy; numer telefonu)

 7. Zarządzanie kontem i kontrola zdolności płatniczej (np. imię i nazwisko; adres e-mail; data urodzenia)

 8. Analizowanie danych osobowych w celu przedstawiania ofert marketingowych oraz informacji pasujących do Twojego profilu (np. imię i nazwisko; zwyczaje zakupowe)

 9. Zweryfikowanie, czy możesz zgodnie z prawem dokonywać zakupów online (np. data urodzenia)

Założenie konta w Sklepie Internetowym jest darmowe. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła ustanowionego w Formularzu Rejestracji.

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, 
w szczególności: adres IP przypisany do Twojego komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia brak założenia Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację Twojego zamówienia.

Twoje dane osobowe przechowywane są:

A) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, 
a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sprzedający i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

B) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń 
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Jakie prawa Ci przysługują?

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 1. masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzieliłeś Sprzedającemu.

 2. cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

 3. cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Sprzedającego zgodnie 
  z prawem przed jej cofnięciem.

 4. cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Sprzedający może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 1. masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

 2. rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

 3. jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, Twoje dane osobowe zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, wniosłeś sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

 1. masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

 2. masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim Twoje dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Sprzedający podlega;

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 1. Pomimo Twojego żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Sprzedający może zachować pewne dane osobowe w zakresie, 
  w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sprzedający. Dotyczy 
  to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które 
  to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych 
  z korzystaniem z usług Sprzedającego, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży 
  lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

 1. masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Sprzedający nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

 2. masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych 
  w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Sprzedający ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane 
  lub wykorzystywane ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia 
  lub obrony roszczeń;

 • gdy wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu 
  na szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa 
  nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając Twoje dane osobowe.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

 1. masz prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), 
  o prawach Tobie przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi 
  do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku 
  z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

 1. masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Twoich danych osobowych, 
  w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej 
  [email protected].

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

 1. masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, 
  a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 
  W takim przypadku Administrator prześle Twoje dane osobowe w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego 
  i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Ciebie z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Sprzedający nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni 
je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Ciebie uprzednio w terminie miesiąca 
od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Możesz zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Tobie uprawnień.

10. Masz prawo żądać od Sprzedającego przekazania kopii standardowej klauzuli informacyjnej kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej [email protected]

11. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia Twoich praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych Tobie na mocy RODO.

Kto ma dostęp do danych?

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy Twoich danych osobowych z innymi podmiotami, ani partnerami biznesowymi w celach marketingowych.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. przewoźnicy /spedytorzy /kurierzy - w przypadku gdy skorzystasz w Sklepie Internetowym 
  ze sposobu dostawy Produktu przesyłką kurierską, Administrator udostępnia Twoje dane osobowe wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub kurierowi realizującemu przesyłki 
  na zlecenie Administratora;

 2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku 
  gdy skorzystasz w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia Twoje dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora 
  w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Ciebie.

 3. dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku gdy zgodzisz się na wyrażenie opinii 
  o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia Twoje dane osobowe wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży 
  w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących

 4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, marketingowe oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych - (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego 
  do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia Twoje dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym 
  do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze - (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma doradcza lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia Twoje dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Twoje dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Twoje dane osobowe mamy prawo udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Twoje dane osobowe są również wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Google Adwords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystaj z ustawień przeglądarki.

Korzystamy z narzędzi Google Analytics i Google AdWords zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk 
i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych oraz w postaci marketingu własnych produktów lub usług. 

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google 
w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 

Z pomocą Google AdWords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania 
oraz na stronach osób trzecich. 

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Jeżeli jesteś zainteresowana/y szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google:https://adssettings.google.com.

Korzystamy również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie informacje w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie informacji spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań 
w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który 
w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane 
do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjęłaś/eś w ramach naszej strony. Informujemy 
Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi 
w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji 
o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:
 https://www.facebook.com/privacy/explanation

Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. 

Jak chronimy Twoje dane?

Twoje dane są chronione przed kradzieżą, zmianą, nieuprawnionym dostępem itp. za pomocą rozwiązań technologicznych i administracyjnych. Nieustannie uaktualniamy nasze zabezpieczenia, tak aby były zgodne z najnowszymi technologiami i standardami. 

ADOT Sp. z o.o. chroni Twoje dane za pomocą protokołu SSL (Secure Sockets Layer), który szyfruje wszystkie informacje wysyłane między Klientem a Sprzedającym.

Płatności kartą

Dzięki temu, że wszystkie wysyłane informacje są szyfrowane za pomocą protokołu SSL, płatności kartą dokonywane na naszej stronie są maksymalnie bezpieczne. Informacje są wysyłane 
za pośrednictwem szyfrowanego połączenia, a dane Twojej karty nie mogą zostać odczytane przez osoby postronne. Wszystkie transakcje obsługujemy we współpracy z firmami upoważnionymi do przetwarzania płatności. Firmy te przetwarzają dane kart zgodnie 
z międzynarodowym standardem bezpieczeństwa PCI DSS, który został opracowany przez firmy wydające karty VISA, MasterCard, Diners, American Express i JCB. Gwarantuje to najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas przetwarzania Twoich danych. W wypadku płatności kartą zastrzegamy sobie też prawo do potwierdzenia tożsamości Klienta. Dane transakcyjne, 
w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz  podmiotów obsługujących płatności elektroniczne wskazane w § 5 Regulaminu Sklepu Internetowego w zakresie niezbędnym 
do obsługi płatności za zamówienie.

 Pliki „cookie”

Cookie” (ciasteczka) to niewielki plik tekstowy zachowany na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym i pobierany stamtąd przy każdej kolejnej wizycie online. ADOT Sp. z o.o. wykorzystuje pliki „cookie”, by ułatwić i uprzyjemnić Ci wizyty na stronie Sklepu Internetowego. Nie używamy ich do przechowywania Twoich danych osobowych ani nie ujawniamy tych informacji innym.

Istnieją dwa typy „cookies” – trwałe i tymczasowe (ciasteczka sesji). Trwałe ciasteczka 
są zapisywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy. Natomiast ciasteczka sesji przechowuje się jedynie tymczasowo i są one usuwane, gdy tylko zamykasz przeglądarkę.

Trwałe pliki „cookie” wykorzystujemy do zapamiętywania Twoich preferencji strony startowej oraz przechowywania danych do logowania, o ile wybierzesz funkcję „Zapamiętaj mnie”.

Używamy ciasteczek sesji, kiedy korzystasz z filtru produktów, a także do sprawdzenia, czy jesteś zalogowany/a. Pliki „cookie” dają się łatwo usunąć z komputera lub urządzenia mobilnego 
z poziomu przeglądarki. Instrukcje dotyczące obsługi „cookies” oraz ich usuwania znajdziesz 
w menu „Pomoc” w swojej przeglądarce. Możesz również całkowicie zablokować ciasteczka 
lub wybrać powiadamianie o ich każdorazowym przesyłaniu.

Jeżeli zdecydujesz się zablokować pliki „cookie”, niektóre funkcje strony mogą być niedostępne.

Pliki „cookies” od podmiotów trzecich („Third party cookies”)

Używamy tego rodzaju plików „cookie”, by gromadzić statystyki, w zbiorczej formie, 
w narzędziach analitycznych, takich jak Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) i Trustpilot (administrator cookies zewnętrznego: Trustpilot A/S z siedzibą w Kopenhadze) oraz dla celu marketingu Produktów i popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) i Google AdWords (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) . Dotyczy 
to zarówno trwałych, jak i tymczasowych „cookies” (ciasteczek sesji). Trwałe ciasteczka przechowywane są na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez okres nie dłuższy 
niż 24 miesiące.

W każdej chwili możesz usunąć cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Linki

Strona internetowa cotec.pet może zawierać linki do portali, których zawartość jest poza naszą kontrolą. Odwiedziny na takich stronach mogą się wiązać z naruszeniem prywatności, 
za co w żaden sposób nie bierzemy odpowiedzialności. Linki zamieszczamy jedynie 
po to, by ułatwić znalezienie konkretnych informacji.   

Prawa autorskie

Treści zamieszczone na tej stronie są chronione prawem autorskim i są własnością firmy ADOT Sp. z o.o.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na naszej stronie www.cotec.pet.